نشانى : خيابان ستارخان، خيابان شادمهر، بعد از چهارراه صالحيان، پلاك 307

امور آگهی:      66555161

امور مالی:      1-66555200

                    66555160

فکس:             66555202

چاپ: ریحان      65607917

توزیع: جراری    09122131089            

www.sayeh-news.com

Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com

نامتان را وارد کنید:
 
آدرس پست الکترونیک:
 
سرویس مورد نظر را انتنخاب کنید:
 
موضوع پیام:
 
پیامتان را وارد کنید:
 
 
 
روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه