صاحب امتياز و مديرمسئول : علی‌اکبر بهبهانى (مديرعامل تعاونى مطبوعات كشور)

قائم مقام مديرمسئول و سردبیر: سروناز بهبهانى

دبیر تحریریه: مصطفی رفعت

سرپرست امور نمایندگی‌‌ها: طاهره میربراتی

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه